BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 5490/BKHĐT-QLQH
V/v điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Văn phòng chính phủ.

Theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 6027/VPCP-KTTH ngày 07/8/2014 về việc có ý kiến đối với đề xuất điều chỉnh Quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 (kèm theoTờ trình số 37/TTr-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn), Bộ Kếhoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnhBắc Kạn thời kỳ đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyếtđịnh số 1890/QĐ-TTg ngày 14/10/2010. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt,tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực phùhợp với quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời xâydựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, triểnkhai các chương trình, dự án nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giảiquyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc trên địa bàn.

Tuy nhiên, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xãhội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010 được UBND tỉnhBắc Kạn xây dựng trong điều kiện dự báo nền kinh tế có nhiều yếu tố thuận lợivà có tính đột phá nên các mục tiêu đề ra khá cao, song đến nay tình hình kinhtế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn; đồng thời chỉ tiêu tăng trưởng của các địa phươnggiai đoạn 2011-2013 đang được Tổng cục thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tínhtoán và công bố để các địa phương thống nhất áp dụng cho những năm tiếp theo.Mặt khác, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mới được ban hành,cùng với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng, Trung du và miềnnúi phía Bắc đến năm 2020, quy hoạch phát triển ngành đến năm 2020 mới được cáccấp thẩm quyền phê duyệt có nhiều tác động ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn. Do vậy việc rà soát, điều chỉnhQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, chophù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch tổngthể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và Miền núi phía Bắc đến năm2020, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực của cả nước đến năm 2020 và phùhợp với điều kiện thực tiễn của địa phương là cần thiết.

Bộ kế hoạch và Đầu tư nhất trí với chủ trương điềuchỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020.Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đến năm 2020 để trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt trong năm 2015.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp vàtrình Thủ tướng Chính phủ xem xét, Quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bắc Kạn;
- Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Kạn;
- Lưu: VT, QLQH. Hg

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông