TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5490/CT-TTHT
V/v: thuế nhà thầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Tập Hợp Sắc Màu Quốc Tế
Địa chỉ: 34/4 Trần Khánh Dư, P. Tân Định, Quận 1
Mã số thuế: 0306729689

Trả lời văn thư số TCC 02/2013 không ghi ngày (Cục Thuế TPnhận ngày 01/8/2013) của Công ty về thuế nhà thầu; Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nướcngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuếnhà thầu);

Trường hợp Công ty theo trình bày, ký hợp đồng cung cấp dịchvụ chỉnh sửa hình ảnh cho khách hàng là tổ chức ở nước ngoài (DanMark), đồngthời Công ty có ký hợp đồng sử dụng hệ thống Encode của chính khách hàng nàycung cấp, trong hợp đồng quy định việc thanh toán được thực hiện theo hình thứcbù trừ công nợ, thì tại thời điểm thực hiện bù trừ công nợ với khách hàng, Côngty có trách nhiệm kê khai, nộp thuế nhà thầu thay cho tổ chức nước ngoài (đốivới giá trị hợp đồng sử dụng hệ thống Encode) theo quy định tại Thông tư số60/2012/TT-BTC để nộp vào ngân sách nhà nước.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KTT số 2;
- P. PC;
- Website Cục Thuế TP;
- Lưu: HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga