ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5494/UBND-QLDA
Về Cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP trên địa bàn Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Các Sở - Ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các Ban Quản lý, Tổng Công ty và Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủtướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 220/TB-VPCP ngày 10 tháng 7năm 2015 do Văn phòng Chính phủ truyền đạt và căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều7 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về đầu tưtheo hình thức đối tác công tư;

Ủy ban nhân dân Thành phố có ýkiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làcơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)trên địa bàn Thành phố, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện tráchnhiệm quản lý Nhà nước về đầu tư theo hình thức PPP theo chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ và quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015của Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (QLDA-ĐVĐ) T.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Hữu Tín