công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 5495/TCHQ-GSQL
NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC THỦ TỤC HẢI QUAN
ĐỐI VỚI PHÂN BÓN

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 08/9/2003, Bộtrưởng Bộ NN&PTNT có Quyết định số 100/2003/QĐ-BNN ban hành Quy định vềquản lý phân bón (đăng tại Công báo số 157 ngày 25/9/2003) và ngày 07/10/2003Chính phủ có Nghị định 113/2003/NĐ-CP về quản lý sản xuất kinh doanh phân bón(Tổng cục Hải quan đã sao gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tại Công văn số 5278/TCHQ /VP ngày 22/10/2003); Ngoài các quy định về thủ tục hải quan đối vớihàng hóa XNK ban hành kèm theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm2003; đối với hàng hoá gia công ban hành kèm theo Thông tư số 07/2000/TT-TCHQ ngày 02/11/2000, Công văn 1451/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2001 của TCHQ, Tổng cục Hảiquan hướng dẫn thêm về thủ tục hải quan đối với XNK, gia công phân bón như sau:

1. Đối với nhập khẩu, xuất khẩu phân bón:

- Khi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất phân bónvà nhập khẩu phân bón không có tên trong Danh mục phân bón để khảo nghiệm,Doanh nghiệp phải nộp bản sao và xuất trình bản chính giấy phép của BộNN&PTNT cho phép nhập khẩu.

- Phân bón khi xuất khẩu, nhập khẩu phải có nhãn hàng hoáphù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền về ghi nhãn hàng hoá xuất nhậpkhẩu (Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 ban hành Quy chế ghi nhãn hànghoá lưu thông trong nước và hàng hoá XK, NK).

2. Đối với việc tạm nhập - tái xuất, quá cảnh phân bón, thựchiện theo các quy định hiện hành về tạm nhập - tái xuất và quá cảnh hàng hoá.(Quyết định 1311/QĐ-BTM ngày 31/10/1998; Quyết định 0928/2000/QĐ-BTM ngày30/6/2000; Quyết định 0305/2001/QĐ-BTM ngày 26/3/2001).

3. Đối với gia công phân bón:

- Doanh nghiệp gia công phân bón phải nộp phải bản sao vàxuất trình bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mặt hàng phân bón.

- Doanh nghiệp gia công các loại phân bón không có trongDanh mục phân bón phải nộp bản sao và xuất trình bản chính Giấy phép của BộNN&PTNT.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị Hải quanliên quan căn cứ Nghị định số 113/NĐ-CP , Quyết định số 100/QĐ-BNN nêu trên,Thông tư số 62/2001/TT-BNN ngày 05/6/2001 và hướng dẫn tại Công văn này để thựchiện.