VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5495/VPCP-KTN
V/v mua lại quyền thu phí 02 trạm thu phí Hoàng Mai và Bãi Cháy

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: BộGiao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8222/BGTVT-TC ngày 08 tháng 7 năm 2014) về việc xử lý 02 trạm thu phí Hoàng Maivà Bãi Cháy, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc mua lại 02 trạm thu phínhư đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vậntải trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính và quyết định giá mua lại trên cơ sởthống nhất với Nhà đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thôngvận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ