VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5499/VPCP-KTN
V/v triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2009

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 29/TTr-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2009) về việc triển khai thực hiện Chươngtrình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũngcó ý kiến như sau:

Đồng ý thành phần Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốcgia ứng phó với biến đổi khí hậu như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trườngtại công văn nêu trên; đồng thời cho bổ sung một Thứ trưởng Bộ Tài nguyên vàMôi trường phụ trách lĩnh vực biến đổi khí hậu làm Ủy viên thường trực Ban Chủnhiệm Chương trình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môitrường biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý