BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 54TCT/PCCS
V/v: ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2005

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Tây Ninh

Trảlời công văn số 1014 CT/DN ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Tây Ninhvề việc ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Điểm1.2, Mục III Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầutư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 quyđịnh:

“Đượcgiảm 75% tiền sử dụng đất, nếu dự án đầu tư được thực hiện tại địa phương quyđịnh tại Danh mục B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP

Căncứ quy định trên: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Phi long được Ủy ban nhândân tỉnh Tây Ninh giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ởtại Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, thuộc địa bànquy định tại danh mục B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ,nên Công ty TNHH Phi Long được hưởng ưu đãi giảm 75% tiền sử dụng đất của khuđất đó. Việc ưu đãi tiền sử dụng đất áp dụng đối với địa bàn kinh doanh theoquy định tại điểm 1.2 mục III Thông tư số 98/2002/TT-BTC không phụ thuộc ngànhnghề kinh doanh. Vì vậy, cục thuế không phải truy thu lại 100% tiền sử dụngđất.

2.Trường hợp Công ty TNHH Phi Long có hoạt động kinh doanh bán nhà và chuyểnquyền sử dụng đất thì từ ngày 1/1/2004, thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sửdụng đất thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Chương IIINghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đấtkhông thuộc diện được áp dụng thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế theo quy địnhtại Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP .

3. Trườnghợp Công ty TNHH Phi long đã được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư về thuế thunhập doanh nghiệp trước ngày 1/1/2004 thì Công ty tiếp tục được hưởng các ưuđãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theoquy định tại điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chínhvề việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tàichính về thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty không phải làm lại giấy chứng nhậnưu đãi đầu tư.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương