BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 55/BGTVT-KHĐT
V/v: Quy hoạch cảng và khu công nghiệp lọc hóa dầu Long Sơn, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 6940/BGTVT ngày19/9/2008 gửi UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc"Bổ sung quy hoạch cảng Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn và nghiên cứu quy hoạchcảng khu vực đảo Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", theo đó chỉ thống nhấtbố trí quy hoạch đối với Nhà máy hóa dầu bao gồm đê chắn sóng phía Tây và1.000m bến chuyên dụng bao gồm 02 bến xuất nhập hydrocacbon cho tàu trọng tảitừ 30.000 - 80.000 DWT và 01 bến nhập hàng rời cho tàu trọng tải đến 80.000DWT (Bảnvẽ số 03/4- Bố trí cảng tổ hợp hóa dầu miền Nam gửi kèm theo).

Đối với quy hoạch khu cảng Nhà máy lọc dầu và cụm đê chắnsóng phía Đông, để đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống cháy nổ, ô nhiễm tràndầu, đồng thời sử dụng hiệu quả quỹ đất, tiết kiệm chi phí đầu tư bằng việcdùng chung đê chắn sóng, luồng tàu... cho cả khu hóa dầu và lọc dầu, Bộ GTVT đãđề nghị nghiên cứu lập quy hoạch trên nguyên tắc:

(1) Tách riêng khu cảng chuyên dụng phục vụ tổ hợp lọc - hóadầu và khu cảng tổng hợp, bằng cách dịch chuyển và ghép khu cảng phục vụ khulọc dầu liền với khu cảng phục vụ cho khu hóa dầu và nghiên cứu dùng chung 1luồng tàu ra vào.

(2) Dành khu đường bờ còn lại và giữ quỹ đất tối thiểu phíasau (ít nhất 600m) để phát triển cảng tổng hợp trong tương lai.

Việc điều chỉnh quy hoạch này cần được thực hiện sớm làm cơsở triển khai dự án đầu tư Nhà máy lọc dầu và các dự án khác tại khu côngnghiệp Long Sơn nhưng đến nay, Bộ GTVT vẫn chưa nhận được ý kiến của UBND TỉnhBà Rịa - Vũng Tàu và Tập đoàn dầu khí Việt Nam về vấn đề này.

Trên cơ sở nội dung báo cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hảitại cuộc họp ngày 02/01/2009, Bộ GTVT đề nghị phương án điều chỉnh quy hoạchmặt bằng khu vực đảo Long Sơn như sau (Gửi kèm theo bản vẽ đề xuất bố trí mặtbằng khu cảng chuyên dùng, khu đất nhà máy lọc dầu và khu cảng tổng hợp):

- Dịch chuyển đê chắn sóng phía Đông và cụm cảng xuất sảnphẩm của Nhà máy lọc dầu về phía Tây, cách ranh giới khu đất giữa Nhà máy lọcdầu và Nhà máy hóa dầu 500m, bỏ đê chắn sóng ở giữa hai đê phía Đông và Tây.

- Do nhu cầu sử dụng đường bờ của Nhà máy lọc dầu không lớn,đề nghị quy hoạch dải đất phía đường bờ phía Đông (phía bên ngoài đê chắn sóngphía Đông - phần được vẽ màu vàng) để xây dựng cảng tổng hợp. Dải đất này sẽcho phép xây dựng được 4,9km cảng tổng hợp với bề rộng khoảng 600m (khoảng 294ha với 194 ha lấn biển và 100 ha trên bờ). Việc điều chỉnh này sẽ làm giảm diệntích đã quy hoạch cho dự án Nhà máy lọc dầu khoảng 100 ha (phần màu vàng gạchchéo). Để đảm bảo diện tích xây dựng Nhà máy lọc dầu, đề nghị bố trí bù lại từquỹ đất dự phòng giáp ranh với nhà máy đóng tàu Long Sơn (phần được vẽ màu cam).Ngoài ra, đề nghị địa phương bố trí đủ quỹ đất cho khu logistic hậu phương củacảng.

Phương án điều chỉnh này có các ưu điểm:

- Không gây xáo trộn quy hoạch chung của khu công nghiệp;

- Đảm bảo quỹ đất và phần đường bờ phục vụ Nhà máy lọc dầuvới điều kiện khai thác thuận lợi, kinh phí đầu tư ít hơn (do giảm bớt đượckinh phí đầu tư đê chắn sóng, chi phí nạo vét, duy tu luồng tàu dùng chung vớitổ hợp hóa dầu).

- Tận dụng được quỹ đường bờ để phát triển cảng tổng hợpphục vụ khu công nghiệp Long Sơn nói riêng và cả khu vực nói chung trong điềukiện quỹ đất có thể xây dựng cảng tổng hợp tại khu vực không còn trong khi nhucầu phát triển cảng trong tương lai còn rất lớn.

Bộ Giao thông vận tải mong nhận được sự chỉ đạo của Phó Thủtướng và sự phối hợp giúp đỡ của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các Bộ, ngành./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Portcoast;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ