BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 55/BTC-TCDN
V/v mức thu lệ phí XK cà phê năm 2009

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

Trả lời công văn số 301/VICO-TT ngày 25/11/2008 củaHiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam vềmức thu lệ phí xuất khẩu cà phê năm 2009, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ vào đánh giá thực hiện thu chi tài chính năm 2008và dự toán thu chi năm 2009 của Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, Bộ Tài chínhnhất trí với đề nghị của Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam mức thu lệ phí từ1/1/2009 đến 31/12/2009 là 0,5 USD/tấn cà phê nhân xuất khẩu (Tăng so với mứcthu lệ phí năm 2008 là 0,1 USD/tấn cà phê nhân xuất khẩu).

2. Về cơ chế quản lý thu chi, đề nghị Hiệp hội Cà phê Ca caoViệt Nam thực hiện theo công văn số 867/BTC-TCDN ngày 19/1/2006 của Bộ Tàichính./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty cà phê Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà