BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/BTNMT-TCMT
V/v không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:……………………………………

Trong những năm gần đây, tình trạng săn bắt,buôn bán, tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã (ĐVHD) là một trongnhững nguyên nhân chính làm suy giảm nguồn tài nguyên ĐVHD và gây tác động tiêucực tới nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. Hàng năm, dịp Tết Nguyênđán được đánh giá là thời gian cao điểm về việc buôn bán, sử dụng các sản phẩmcó nguồn gốc từ động vật hoang dã như: cao hổ, sừng tê giác, rượu ngâm động vậthoang dã, thịt thú rừng,…phục vụ mục đích quà biếu, quà tặng và tổ chức tiệcliên hoan.

Nhằm ngăn ngừa, kiểm soát buôn bán, tiêu thụtrái phép và giảm thiểu nhu cầu tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc từ ĐVHD nguycấp, quý, hiếm, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ Tài nguyên và Môitrường đề nghị các Bộ, ngành và địa phương:

1. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, ngườilao động tại đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo tồnloài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm; đặc biệt không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhậnquà biếu là các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm;

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bảnquy phạm pháp luật và hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến bảo tồn các loài ĐVHDnguy cấp, quý, hiếm tới cộng đồng địa phương;

3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năngtổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảotồn các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm;

4. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cánhân cam kết không tiêu thụ ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm và thông báo các hành vivi phạm tới các cơ quan chức năng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sựphối hợp chặt chẽ của quý Cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Lưu VT, TCMT. VA300.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

DANH SÁCH

CÁC CƠ QUAN DỰKIẾN GỬI CÔNG VĂN

1. Bộ Quốc phòng

2. Bộ Công an

3. Bộ Ngoại giao

4. Bộ Tư pháp

5. Bộ Tài chính

6. Bộ Công Thương

7. Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

8. Bộ Giao thông vận tải

9. Bộ Xây dựng

10. Bộ Thông tin và Truyền thông

11. Bộ Giáo dục và Đào tạo

12. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

14. Bộ Nội vụ

15. Bộ Y tế

16. Bộ Khoa học và Công nghệ

17. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

18. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môitrường

19. Ban Tuyên giáo Trung ương

20. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

21. Tòa án nhân dân tối cao

22. Các cơ quan ngang Bộ của Chính phủ

23. Văn phòng Chính phủ

24. Văn phòng Quốc hội

25. Các ủy ban của Quốc hội

26. UBND các tỉnh

27. Các tổ chức, doanh nghiệp