BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo công văn số 1730/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012

Kính gửi : Công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên - Tổng công ty Lương thực Miền nam

Trả lời văn bản số 447/TCT /KT-XDCB ngày 15/02/2012 của Côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tổng công ty Lương thực Miền nam đềnghị hướng dẫn việc điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói theo công văn số1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì giá hợp đồng trọn góilà giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khốilượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết. Vì vậy, hợp đồng số 06/HĐXD nêu tại văn bản số 447/TCT/KT-XDCB không được điều chỉnh chi phí nhâncông, chi phí máy thi công theo hướng dẫn tại văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày20/10/2011 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, theo báo cáo tại văn bản số447/TCT/KT-XDCB, trường hợp hợp đồng bị chậm tiến độ do lỗi của Chủ đầu tư, thìtheo nguyên tắc Chủ đầu tư phải đền bù thiệt hại cho Nhà thầu do việc chậm tiếnđộ gây nên. Căn cứ vào khối lượng thực tế thi công và mức độ thiệt hại, Chủ đầutư và Nhà thầu thương thảo mức đền bù cho phù hợp.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên - Tổng công ty Lương thực Miền nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh