BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 55/BXD-QLN
V/v: Trả lời Công ty Luật Kelvin Chia Partnership

Hà Nội, ngày 06 thán 06 năm 2011

Kínhgửi: Công ty Luật Kelvin Chia Partnership

Trả lời Văn bảnsố 01/2011/CV-KCPHCM ngày 06/5/2011 của Công ty Luật Kelvin Chia Partnership -Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số vấn đề liên quan đếnviệc quản lý sử dụng nhà chung cư, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về quy địnhphần sở hữu chung, sở hữu riêng của nhà chung cư

Đề nghị Công tyLuật Kelvin Chia Partnership - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu kỹQuyết định số 8/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chếquản lý sử dụng nhà chung cư và Điều 49 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày23/6/2010 của Chính phủ quy định phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung trong nhàchung cư.

2. Về Hội nghịnhà chung cư và Ban quản trị

Tại Điều 11 củaQuy chế quản lý sử dụng nhà chung cư quy định tổ chức Hội nghị cho một nhàchung cư phải có trên 50% tổng số chủ sở hữu và người sử dụng đang ở nhà chungcư tham dự; trường hợp tổ chức Hội nghị nhà chung cư cho một cụm nhà chung cưthì mỗi nhà chung cư phải cử đại biểu tham dự và số lượng đại biểu có trên 10%số chủ sở hữu và người sử dụng đang ở nhà chung cư tham dự. Tại Điều 12 của Quychế quản lý sử dụng nhà chung cư quy định Ban quản trị nhà chung cư (kể cả nhànhiều tầng có mục đích sử dụng hỗn hợp mà có phần diện tích là nhà ở) có thểđược bầu từ 05 đến 15 thành viên, tùy theo điều kiện cụ thể của nhà chung cư,cụm nhà chung cư đó.

3. Về kinh phíbảo trì phần sở hữu chung và quản lý vận hành nhà chung cư

Đề nghị Công tynghiên cứu Điều 20 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư về quản lý kinh phíbảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư và Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày01/12/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịchvụ nhà chung cư để thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

4. Về thời điểmchuyển quyền sở hữu đối với trường hợp mua nhà ở trả chậm, trả dần

Tại khoản 6 Điều64 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định: "Thời điểm chuyển quyền sở hữuđối với trường hợp mua nhà ở trả chậm, trả dần được tính từ ngày bên mua thanhtoán hết tiền mua nhà ở cho bên bán, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.".Theo đó, trường hợp bên bán nhà ở thỏa thuận với người mua thực hiện phươngthức trả dần (trả góp) thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở được xác địnhtheo quy định nêu trên.

Trên đây là ýkiến của Bộ Xây dựng để Công ty Luật Kelvin Chia Partnership - Chi nhánh thànhphố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS
Nguyễn Mạnh Hà