TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 55/GSQL-GQ2
V/v điều chỉnh định mức NPL sau khi xuất khẩu sản phẩm gia công

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Tây Ninh

CụcGiám sát quản lý nhận được công văn số 62/HQTN-NV ngày 14/01/2013 của Cục Hảiquan tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh định mức nguyên phụ liệu sau khi xuấtkhẩu sản phẩm gia công của hợp đồng số 2011/01/HX-HT ngày 01/11/2011 của Côngty TNHH SX bật lửa Huaxing VN và Công ty TNHH phát triển Hưng Thành, Cục Giámsát quản lý có ý kiến như sau:

Việcđiều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm gia công thuộc thẩm quyền của BộTài chính, do vậy, Cục Giám sát quản lý sẽ lấy ý kiến các đơn vị có liên quantrước khi báo cáo Bộ Tài chính.

Saukhi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Giám sát quản lý sẽ có văn bản trảlời Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

CụcGiám sát quản lý - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính