BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 55/TCHQ-KTTT
V/v Thuế suất thuế NK ưu đãi

Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4004/HQTP-NV ngày 3/12/2008 của Cục Hảiquan TP Hồ Chí Minh về việc giải quyết thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi; Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 59/2007/TTBTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối vớihàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 củaBộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thựchiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan (CEPT) của các nước ASEAN giaiđoạn 2008-2013.

1. Hàng tạm nhập tái xuất đúng hạn thì thực hiện thanh khoản(hoàn thuế hoặc không thu thuế).

2. Hàng tạm nhập nhưng không tái xuất thì tiến hành thu thuế(thời điểm áp dụng chính sách thuế, thời gian nộp thuế sau 30 ngày kể từ ngàyđăng ký tờ khai, trường hợp nộp chậm thì xử lý phạt chậm nộp). Trường hợp nếulô hàng nhập khẩu phù hợp với Điều 3 Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày12/6/2008 của Bộ Tài chính thì yêu cầu doanh nghiệp khai bổ sung (Mẫu 1, Phụlục 2 Thông tư số 59/2007/TTBTC ngày 14/6/2007 nêu trên) để xác định lại sốthuế phải nộp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minhbiết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn