TNG CC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/TXNK-CST
V/v thuế nhập khẩu phụ tùng thay thế bảo hành

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 2478/HQLA-NV ngày 04/12/2017 của Cục Hải quan tỉnh Long An báo cáo vướng mắc áp dụng thuế nhập khẩu đối với phụ tùng thay thế bảo hành theo hợp đồng Công ty TNHH MTV Gò Đàng An Hiệp, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về hàng hóa thay thế theo điều kiện bảo hành

Tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định: “Trường hợp thay thế hàng hóa theo điều kiện bảo hành của hợp đồng mua bán thì hàng hóa thay thế phải đảm bảo về hình dáng, công dụng và đặc tính cơ bản của hàng hóa được thay thế”.

Theo hồ sơ gửi kèm công văn 2478/HQLA-NV thì:

- Tại Phụ lục III-Thỏa thuận cung cấp dịch vụ Procare của Hợp đồng mua bán số 150528VN ngày 28/5/2015 giữa Công ty TNHH MTV Gò Đàng An Hiệp và phía nước ngoài là John Bean Technologies AB (JBT) thỏa thuận: “JBT cam kết các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp theo thỏa thuận này sẽ được kiểm tra li vật liệu và tay nghề miễn phí trong thời gian 24 tháng kể từ khi dịch vụ được cung cấp hoặc lắp đặt tùy theo điều kiện nào đến trước. Các biện pháp khắc phục s là sửa chữa hoặc thay thế (theo lựa chọn của JBT) các hàng hóa bị lỗi...”

- Tại Bản ghi nhớ số 01 ngày 06/07/2017 của Hợp đồng số 150528VN, JBT thỏa thuận: “Chấp nhận bảo hành miễn phí bằng hình thức thay mới một lần đối với các motor được lắp đặt trên bốn thiết bị cấp đông của JBT tại nhà máy Gò Đàng An Hiệp do JBT cung cấp theo Hợp đồng số 150528 ngày 28/06/2015; các bên đồng ý rằng Phụ lục bổ sung này được chấp nhận và là một phần của Hợp đồng số 150528 ngày 28/05/2015; các bên đồng ý rằng Phụ lục bổ sung này được chấp nhận và là một phần của Hợp đồng số 150528 ngày 28/05/2015".

Căn cứ quy định nêu trên và điều kiện bảo hành tại Bản ghi nhớ số 01 và Hợp đồng số 150528, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An kiểm tra, xác định hàng hóa thay thế phải đáp ứng được điều kiện không làm thay đổi về hình dáng, công dụng và đặc tính cơ bản của hàng hóa được thay thế như quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP để thực hiện miễn thuế.

2. Về hàng hóa bị hư hỏng, phải xử lý bằng cách tiêu hủy tại Việt Nam

Việc thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế được quy định tại khoản 3 Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, theo đó trường hợp doanh nghiệp thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế bằng hình thức tiêu hủy tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư này, khi tiêu hủy doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý môi trường.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An đối chiếu thực tế hàng hóa bị hư hỏng của Công ty TNHH MTV Gò Đàng An Hiệp với quy định nêu trên để thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng