BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 550/BXD-QLN
V/v báo cáo kết quả ủng hộ, giúp đỡ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/ 2008/NQ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: …………………………………….

Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng đã vàđang tham gia tích cực phong trào ủng hộ, giúp đỡ các huyện nghèo theo Nghịquyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh vàbền vững đối với 61 huyện nghèo.

Ngày 09/3/2012, Bộ đã có công văn số 348/BXD-QLN gửi cácdoanh nghiệp trực thuộc Bộ yêu cầu báo cáo kết quả ủng hộ, giúp đỡ các huyệnnghèo. Căn cứ nội dung công văn trên, hầu hết các doanh nghiệp đã gửi báo cáo kếtquả ủng hộ, giúp đỡ các huyện nghèo về Bộ. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chưacó báo cáo và việc báo cáo cũng chưa được kịp thời.

Để có số liệu tổng hợp báo cáo Chính phủ về kết quả ủng hộ,giúp đỡ các huyện nghèo của các doanh nghiệp trực thuộc, Bộ Xây dựng yêu cầu:

1. Báo cáo kết quả ủng hộ, giúp đỡ các huyện nghèo đến hếtnăm 2012 và kế hoạch ủng hộ, giúp đỡ các năm tới gửi về Bộ trước ngày 25/4/2013(theo biểu mẫu kèm theo). Duy trì việc báo cáo kết quả ủng hộ, giúp đỡ cáchuyện nghèo của đơn vị theo định kỳ mỗi năm 1 lần vào cuối tháng 12 hàng năm.

2. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện việc ủng hộ,giúp đỡ các huyện nghèo như đã cam kết.

3. Căn cứ điều kiện cụ thể, các doanh nghiệp tiếp tục thamgia ủng hộ, giúp đỡ các huyện nghèo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèonhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

Yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu VT, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam