TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 550/TCT-PCCS
V/v: Chứng từ thu lệ phí tuyển sinh

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời công văn số 580/CT-QLAC ngày 23/12/2005 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long về việc chứng từ thu lệ phí tuyển sinh tại các trường đại học, cao đẳng công lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp công lập có thu lệ phí tuyển sinh thì phải sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí do Cục thuế in, phát hành theo quy định tại Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí.

Đối với các khoản thu khác của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp công lập như: thu từ các trung tâm luyện thi, trung tâm ngoại ngữ … thuộc các trường thì phải sử dụng hóa đơn và kê khai nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương