THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------------
V/v: chủ trương đầu tư xây dựng các Dự án của Đài Tiếng nói Việt Nam theo hình thức BT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Đài Tiếng nói Việt Nam (các công văn: số 1426/TTr-TNVN ngày 04 tháng 11 năm 2010, số 1608/TTr-TNVN ngày 15 tháng 12 năm 2010 và số 79/TNVN-KHTC ngày 12 tháng 01 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Tài chính (các công văn: số 2565/BTC-QLCS ngày 25 tháng 02 năm 2011 và công văn số 60/BTC-QLCS ngày 04 tháng 01 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (các công văn: số 8906/BKH-LĐVX ngày 14 tháng 12 năm 2010 và công văn số 1180/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 01 tháng 3 năm 2011), Xây dựng (công văn số 2481/BXD-KTQH ngày 07 tháng 12 năm 2010) về việc đầu tư xây dựng Dự án kênh VOV Giao thông quốc gia, Dự án xây dựng trụ sở làm việc mới tại thành phố Hồ Chí Minh; Dự án Tòa Tháp VOV và di dời khu nhà xưởng, ăng ten phát sóng tại khu đất tại CQ1 - Đài Phát sóng phát thanh Mễ Trì theo hình thức BT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Dự án kênh VOV Giao thông quốc gia, Dự án xây dựng trụ sở làm việc mới tại thành phố Hồ Chí Minh; Dự án Tòa tháp VOV và di dời khu nhà xưởng, ăng ten phát sóng tại khu đất tại CQ1 - Đài Phát sóng phát thanh Mễ Trì theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) như đề nghị của Đài Tiếng nói Việt Nam và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tại các văn bản nêu trên.
Đài Tiếng nói Việt Nam quyết định hình thức lựa chọn Nhà đầu tư đàm phán hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) thực hiện các Dự án nêu trên theo quy định, bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư.
2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hướng dẫn Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai thực hiện các Dự án đầu tư tại Khu đất CQ1 tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm theo đúng quy định, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.
3. Đồng ý về nguyên tắc Đài Tiếng nói Việt Nam được bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dư dôi do Đài Tiếng nói Việt Nam đang quản lý tại Khu đất CQ1 - Đài Phát sóng phát thanh Mễ Trì, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo giá thị trường, đúng quy định của pháp luật để lấy kinh phí đầu tư xây dựng các Dự án nêu trên;
Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
4. Bộ Tài chính hướng dẫn Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dư dôi theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, TC, KH&ĐT;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (4b) Nghĩa (24).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất không có di chúc ? Làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về ranh giới đất với nhà hàng xóm ?