VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 550/VPCP-ĐP
V/v giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhândân tỉnh Bắc Kạn (văn bản số 2108/UBND-KTTH ngày 05 tháng 11 năm 2007) và ýkiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9064/BKH-KTĐP &LT ngày 10tháng 12 năm 2007), Tài chính (văn bản số 17664/BTC-ĐT ngày 27 tháng 12 năm2007), Giao thông vận tải (văn bản số 7966/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 12 năm2007), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 3529/BNN-KH ngày 24tháng 12 năm 2007), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý bổ sung thêm 40 tỷđồng (bốn mươi tỷ đồng) từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010cho Bộ Giao thông vận tải thực hiện công trình khu tái định cư Đức Xuân (thị xãBắc Kạn) để phục vụ công tác di dân, tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án cảitạo, nâng cấp Quốc lộ 3 (đoạn Bờ Đậu-cửa khẩu Tà Lùng qua thị xã Bắc Kạn).

- Giao Bộ Giao thông vận tải chủtrì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hoàn tất các thủ tục đầu tư xâydựng cơ bản theo quy định hiện hành.

- Giao Bộ Tài chính ứng trướcvốn trái phiếu Chính phủ cho Bộ Giao thông vận tải để đảm bảo kinh phí cho tỉnhBắc Kạn thanh toán khối lượng đã hoàn thành và thực hiện dự án.

2. Đồng ý bổ sung 7 tỷ đồng từnguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho tỉnh Bắc Kạn để thực hiện Dự án đường BìnhVăn-Yên Cư (huyện Chợ Mới).

Giao Bộ Tài chính ứng trước 7 tỷđồng (bảy tỷ đồng) từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 chotỉnh Bắc Kạn để thanh toán khối lượng đã hoàn thành và thực hiện dự án.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưchủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính tổng hợp bổ sung vốn cho các dự án nêutrên trong đợt điều chỉnh danh mục dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủgiai đoạn 2003-2010 sắp tới trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn trả tạm ứng.

4. Bộ Giao thông vận tải và Ủyban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm thanh toán, quyết toán vốn đầu tưcủa dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Về vốn thực hiện Dự án kè bờhữu và chỉnh trị dòng sông Cầu qua đoạn thị xã Bắc Kạn: giao Bộ Kế hoạch và Đầutư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tìm nguồn vốn bố trí trình Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định. Trước mắt, Tỉnh cần chủ động sử dụng vốn đầu tưđược giao theo Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủtướng Chính phủ về giao Dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 để thực hiện dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn vàcác Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý;
các Vụ: TH, KTTH,CN, NN, Website CP;

- Lưu: Văn thư, ĐP (5),Cg (22b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý