VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5500/VPCP-QHQT
V/v Dự án “Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam”

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Khoa học và Công nghệ,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Quốc phòng,
- Bộ Công an

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3622/BTNMT-HTQT ngày 04 tháng 10 năm 2004) về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam”, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường trao đổi ngay với phía Pháp dự thảo Văn bản Thoả thuận với các nội dung cơ bản sau:

1. Hai bên khẳng định việc thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam”.

2. Phía Pháp, căn cứ Nghị định thư tài chính đã được hai bên ký kết tháng 11 năm 2003, khẳng định cam kết hỗ trợ nguồn vốn 21 triệu đô la cho phía Việt Nam để thực hiện Dự án.

3. Phía Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan hoàn tất ngay các thủ tục theo quy định để ký kết Thoả ước tài chính cho Dự án và tiến hành ký kết các hợp đồng thương mại thực hiện Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao