TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5501/CT-TTHT
V/v: Sử dụng hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Siemens.
Địa chỉ: lầu 2, số 5B, đường Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM,VN.
MST: 0302727641.

Trả lời văn bản số 06/2014/Tax ngày04/06/2014 của Công ty về việc sử dụng hóa đơn; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

1) Về hóa đơn lập sai:

Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài Chínhhướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụquy định xử lý đốivới hóa đơn đã lập:

Trườnghợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ,người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bánvà người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót,đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh(tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiềnthuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điềuchỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầura, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Trường hợp của Công ty theo trình bày tháng 12/2013lập hóa đơn giao cho khách hàng ghi sai: tên, địa chỉ, mã số thuế người mua hàng và một vài chi tiết trên phầndiễn giảicác sai sót này không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp,số thuế GTGT còn được khấu trừ các nội dung khác đều ghi đúng theo quy định. Tháng5/2014 bên mua phát hiện hóa đơn ghi sai các chỉ tiêu nêu trên, bên mua chưakhai thuế đối với hóa đơn này thì Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnhnội dung đã ghi sai, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn ghirõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hoá đơn, ký hiệu, ngày thángnăm của hoá đơn đã lập cần điều chỉnh; hóa đơn điều chỉnh này Công ty kê khaitrên bảng kê đầu ra (không điều chỉnh về doanh thu và tiền thuế GTGT nên, cácchỉ tiêu này trên các bảng kê ghi bằng không (0)) và khai sử dụng hóa đơn điềuchỉnh này tại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/2014. Bên mua kê khai hóađơn đã lập sai và hóa đơn điều chỉnh (các chỉ tiêu doanh thu và thuế GTGT củahóa đơn điều chỉnh ghi bằng không (0) trên bảng kê) kê khai trên bảng kê đầuvào trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh.

2) Về việc viết địa chỉ rút gọn trên hóa đơn:

Căn cứ Khoản 2b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứngdịch vụ quy định cáchlập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn:

Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã sốthuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăngký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơnngười bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành"P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố"thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổphần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành"TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sảnxuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"…nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thànhphố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng kýkinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Về nguyên tắc, khi lập hoá đơn đơn vị cung ứng hànghoá, dịch vụ phải ghi tên,địa chỉ, mã số thuế theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp địa chỉ của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: số5B, đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh thì khi ngườibán lập hóa đơn cho Công ty có thể ghi với địa chỉ rút gọn là 5B, Tôn ĐứcThắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Trường hợp trước đây người bán lập hóa đơn bỏđịa chỉ Phường (Phường Bến Nghé) trên hóa đơn nhưng vẫn xác định được đúng địachỉ của Công ty và các nội dung khác trên hoá đơn đều đúng thì các hoá đơn nàyvẫn được chấp nhận để kê khai thuế.

3) Về việc gạch chéo trên hóa đơn:

Căn cứ Khoản 1b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứngdịch vụ quy định nguyên tắc lập hoá đơn:

“…

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệpvụ kinh tế phát sinh;không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùngcùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viếtphải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạchchéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in đượclập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phảigạchchéo.

Căn cứ quy định nêu trên, từ ngày 01/6/2014 khilập hoá đơn bằng máy vi tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo. Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in không lập bằngmáy tính thì khi lập hóa đơn phần còn trống trên hóa đơn phải được gạchchéo. Đối với mẫu hóa đơn gạch chéo còn để phần còn trống ở khoảng giữa của hóađơn theo như mẫu hóa đơn Công ty cung cấp là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Pháp chế;
- P.Kiểm tra 2;
- Lưu VT; TTHT.
1745-148588(3/7/2014)Vhdchau

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm