BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5502/TCT-TNCN
V/v: chính sách thuế đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài

Hà Ni, ngày 29 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng FLC FAROS
MST: 0105167581
Trụ sở chính: Số 265 Cầu Giấy - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 195/CV-FLCFAROS ngày 24/10/2017 của Công ty cổ phần xây dựng FLC FAROS đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2547/TCT-TNCN ngày 12/06/2017 gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn cụ thể chính sách thuế TNCN đối với hp đng nhân công thuê ngoài. (Đính kèm bn phô tô công văn 2547/TCT-TNCN )

Đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros nghiên cứu, thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần xây dựng FLC FAROS được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Website Tổng cục Thuế;- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan