BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5509/TCT-KK
V/v tạm hoãn thời gian nộp tiềncấp quyền khai thác khoáng sản

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6527/CT-QLTĐ ngày 07/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc xin ý kiến tạm hoãn thu nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2015 đối với các dự án khoáng sản.Về vấn đề này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 5970/VPCP-KTN ngày 30/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc công tác QLNN về khoáng sản và hoạt động khoáng sản:

“3. Về đề nghị gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất cụ th các doanh nghiệp gặp khó khăn đặc biệt, gửi Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”.

Căn cứ công văn s 2019/TTg-KTN ngày 09/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm hoãn thời gian nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Phú Hiệp:

“2. Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá tình hình, những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý chung toàn ngành.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thẩm quyền quyết định việc gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2015 là của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Tài Nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì thực hiện, Bộ Tài chính phi hợp. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận hướng dn doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét gia hạn nộp tiền cấp quyền khai khoáng sản năm 2015. Trước khi có kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tiếp tục thực hiện các biện pháp đôn đốc doanh nghiệp nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như trên;-Vụ: PC (TCT);
-
Lưu: VT, KK3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Đại Trí