BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/BHXH-PThu
V/v thực hiện quy định về MLTT vùng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cácdoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2008/NĐ-CPngày 10/10/2008, quy định về mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng từ ngày01/01/2009 đối với người lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầutư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân ngườinước ngoài tại Việt Nam.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, vẫn còn một sốdoanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định trên đây, làm ảnh hưởng đến việcđóng, hưởng các chế độ BHXH cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội Thành phố xin lưu ý các doanhnghiệp như sau:

1. Mức lương tối thiểu vùng để trả công đối vớingười lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thườngcho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổchức quốc tế và cá nhân người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từngày 01/01/2009 áp dụng:

+ Mức 1.200.000 đồng/tháng đối với các doanh nghiệphoạt động trên địa bàn các quận nội thành;

+ Mức 1.080.000 đồng/tháng đối với các doanh nghiệphoạt động trên địa bàn các huyện ngoại thành.

2. Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao độngđã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ítnhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định tại điều 1.

Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị các doanh nghiệpkhẩn trương điều chỉnh tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN của ngườilao động đúng theo quy định trên, chậm nhất đến hết ngày 31/3/2009.

Doanh nghiệp nào chậm trễ trong việc thực hiện, làmảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH cho người lao động, thì phải hoàntoàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và người lao động.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban GĐ (để bc);
- Các Phòng, BHXH q/h;
- Lưu VT (S).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh