BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/BVHTTDL-PC
V/v phân công thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cục Văn hóa cơ sở;
- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Pháp chế.

Ngày 27/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công nhiệm vụ để triển khai thực hiện Nghị định cụ thể như sau:

1. Cục Văn hóa cơ sở chủ trì tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP , cụ thể:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ theo dõi, kiểm tra việc tổ chức bắn pháo hoa nổ của các địa phương; tổng hợp tình hình, báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức bắn pháo hoa nổ (khoản 1 Điều 22 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP);

- Làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức hội thi bắn pháo hoa quốc tế tại Việt Nam sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép (khoản 2 Điều 22 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP);

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ thực hiện việc báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ đối với các trường hợp theo quy định khoản 3 Điều 12 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP” (khoản 3 Điều 22 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP).

2. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở trong việc hướng dẫn chuyên môn và tham gia hội đồng thẩm định hội thi bắn pháo hoa quốc tế tại Việt Nam.

3. Văn phòng Bộ phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở tổng hợp tình hình bắn pháo hoa nổ tại các địa phương và báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức bắn pháo hoa nổ.

4. Vụ Pháp chế thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137/2020/NĐ-CP .

Trên đây là phân công nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP , đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, PC, TT(25).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện