BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06: 2010/BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 86/2014/CV-ADG ngày 25/11/2014của Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN06:2010/BXD cho buồng thang loại N3, N2 thay thế buồng thang loại N1 cho côngtrình Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và nhà ở Star AD1, Bộ Xây dựng trảlời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy chonhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và côngtrình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trongđó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m … (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD ).

Về kiến nghị của Quý Công ty cho công trình Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và nhà ở Star AD1 tại ô đất C2/CN3 – phường Mai Động –quận Hoàng mai – TP. Hà Nội, ngày 24/11/2014 Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy vàcứu nạn cứu hộ đã có văn bản số 3341/PCCC &CNCH-P6 thẩm duyệt về PCCC đốivới các giải pháp bổ sung cho buồng thang bộ loại N2 thay thế buồng thang loạiN1 của công trình Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và nhà ở Star AD1. Căncứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD , Bộ Xây dựng thống nhất với CụcCảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, giảm bớt yêu cầu tại Mục3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N2 thay thế loại thang N1cho dự án công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Công tynghiêm túc tuân thủ các yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứunạn Cứu hộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Hữu Hà