BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 551/BXD-KTXD
V/v: Đề nghị chuẩn bị báo cáo

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2009.

Kính gửi : UBND các tỉnh, thành phố có liênquan

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bảnsố 3577/VPCP-QHQT ngày 29/6/2007 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tưđã ban hành Quyết định số 883/2008/QĐ-BKH ngày 14/7/2008 về việc ban hành Kếhoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thờikỳ 2008-2009. Theo nội dung của Quyết định này, Bộ Xây dựng được giao chủ trìnghiên cứu, rà soát, đánh giá, xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiệncác quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, để từng bước tiếp cận và phù hợphơn với thông lệ quốc tế. Ngày 23/3/2009, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyếtđịnh số 294/QĐ-BXD thành lập tổ công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Kếhoạch hành động theo Quyết định 883/2008/QĐ-BKH.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch hành độngnày, dự kiến trong khoảng thời gian từ 1 5/4 /2009 đến 22/4 /2009, Đoàn côngtác của Bộ Xây dựng (do lãnh đạo Vụ Kinh tế Xây dựng làm Trưởng đoàn) sẽ tớilàm việc tại địa phương.

Thành phần các cơ quan địa phương làm việc với Đoàn công táccủa Bộ Xây dựng : Đề nghị UBND tỉnh, thành phố giao cho Sở Xây dựng chủ trì;cùng tham gia có đại diện UBND tỉnh, thành phố, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tàichính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, một sốBan quản lý dự án tại địa phương.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Xây dựngchủ trì chuẩn bị báo cáo trước bằng văn bản để buổi làm việc có hiệu quả (nộidung của báo cáo tập trung vào các vấn đề cơ bản như phụ lục kèm theo văn bản).

Bộ Xây dựng mong nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của Quý địaphương./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th18).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

PHỤ LỤC

(Kèm theo văn bản số 551 /BXD-KTXDngày 01/ 4 /2009)

Nội dung cơ bản của Báo cáo việc thực hiện Nghị định số99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình, bao gồm :

1. Thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về xây dựng ở địaphương, ngành, đơn vị theo phân cấp của Nghị định gặp thuận lợi, khó khăn gì?(trong việc công bố định mức, giá vật liệu, giá nhân công, giá máy thi công;hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; kiểm tra việc thựchiện các quy định của Nghị định…).

2. Năng lực của các Chủ thể tham gia vào hoạt động quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình có đáp ứng theo yêu cầu của Nghị định không?Vì sao? Cần tăng cường ở khâu nào?

3. Việc đào tạo quản lý dự án, đào tạo và cấp chứng chỉ kỹsư định giá thực hiện như thế nào? Có vướng mắc gì? Đã đáp ứng được yêu cầu củaNghị định chưa?

4. Quy trình lập tổng mức đầu tư, dự toán theo yêu cầu củaNghị định có khó khăn, trở ngại gì?

5. Việc sử dụng Suất vốn đầu tư công bố, chỉ số giá đượcthực hiện như thế nào? Gặp khó khăn gì?

6. Theo quy định của Nghị định thì quá trình quản lý, thanhtoán, quyết toán hợp đồng xây dựng hiện nay được thực hiện ra sao? Có thuậnlợi, vướng mắc gì?

7. Đánh giá hiện trạng công tác giải ngân vốn đầu tư xâydựng cơ bản tại địa phương (Số liệu cụ thể về kết quả giải ngân, những vướngmắc trong giải ngân vốn đầu tư)?

8. Tình hình triển khai quản lý công tác đầu thầu xây dựngtại địa phương, ngành, đơn vị?

9. Những vướng mắc, tồn tại cơ bản trong vấn đề xử lý biếnđộng giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và biếnđộng giá của các dự án sử dụng vốn ODA tại địa phương, ngành, đơn vị?

10. Những tồn tại, bất cập khi thực hiện các quy định củaNghị định và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định tại địa phương, ngành,đơn vị và nguyên nhân của những tồn tại đó?

11. Đề xuất những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trongNghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2007/NĐ-CP .

Ghi chú :

- Những vướng mắc, bất cập khác đề nghị phản ánh chi tiếttrong báo cáo.

- Trong báo cáo đề nghị làm rõ những vấn đề nêu trên theo 2nguồn vốn :

.) Vốn Ngân sách Nhà nước (TW và địa phương)

.) Vốn ODA.