Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 551/TC-TCT NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2003
VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 147/2002/QĐ-TTG

Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Bộ Công nghiệp,

Căn cứ Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủtướng Chính phủ về cơ chế điều hành quản lý xuất nhập khẩu, sản xuất lắp ráp xehai bánh gắn máy và phụ tùng giai đoạn 2003-2005, Bộ Tài chính thông báo:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2003, không thực hiện chính sách ưuđãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với phụ tùng xe hai bánh gắn máy quy địnhtại Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25 tháng 12 năm 1998 của Liên Bộ Tàichính - Công nghiệp - Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách thuếtheo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện- điện tử, đã được sửa đổi tại Thông tư liên tịch số 120/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày25 tháng 12 năm 2000 và Quyết định số 1944/1988/QĐ-BTC ngày 25 tháng 12 năm1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngànhcơ khí - điện - điện tử, đã được sửa đổi tại Quyết định số 66/2002/QĐ-BTC ngày22 tháng 05 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Việc nhập khẩu linh kiện, chi tiết phục vụ cho việc sản xuấtlắp ráp phụ tùng xe hai bánh gắn máy từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 trở đi, đượcthực hiện theo đúng quy định tại Biểu thuế thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính thông báo để Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố và Bộ Công nghiệp được biết và chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất lắp rápphụ tùng xe hai bánh gắn máy thực hiện theo đúng quy định.