BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 551/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Xây dựng KAMIOKA NISHIYAMA

Trả lời công vănsố 06 ngày 10/10/2007 của Công ty Cổ phần Xây dựng KAMIOKA NISHIYAMA về việcmiễn thuế TNDN đối với nhà thầu phụ nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b, khoản7, Công hàm trao đổi giữa Bộ kế hoạch đầu tư Việt Nam và đại diện Chính phủNhật Bản ngày 28/03/2000 liên quan đến khoản vay ưu đãi sử dụng cho Dự án đầutư xây dựng Trung tâm sản xuất chương trình (thuộc Trung tâm truyền hình ViệtNam) quy định: ''Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽmiễn thuế cho các Công ty Nhật Bản hoạt động với tư cách là nhà cung cấp, nhàthầu và/ hoặc nhà tư vấn tất cả các khoản thuế và phí tài chính tại Việt Namđối với thu nhập phát sinh từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo quyđịnh của khoản vay ''.

Tại điểm 7b, Cônghàm nêu trên bằng Tiếng Anh: ''The Government of the Socialist Republic ofViet Nam will exempt Japanese companies operating as suppliers, contractorsand/or consultants from all fiscal levies and taxes imposed in the SocialistRepublic of Viet Nam on the income accruing from the supply of products and/orservices to be provided under the Loan”.

Căn cứ theo quyđịnh trên thì các nhà thầu Nhật Bản hoạt động với tư cách là nhà cung cấp, nhàthầu và/hoặc nhà tư vấn được miễn thuế TNDN đối với thu nhập phát sinh từ việccung cấp hàng hóa và/ hoặc dịch vụ theo quy định của khoản vay của dự án Trungtâm truyền hình Việt Nam. Các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài khác nộp thuếTNDN theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tưsố 95/1999/TT-BTC ngày 6/08/1999 của Bộ Tài chính.

Như vậy, trườnghợp Công ty KAMIOKA NISHIYAMA là Công ty Nhật Bản là nhà thầu phụ nước ngoàithi công gói thầu XL1 thuộc Dự án Trung tâm sản xuất chương trình của Nhà thầuchính nước ngoài Liên danh Vinci/Sumitomo Mitsu thì nhà thầu phụ nước ngoàikhông được miễn thuế TNDN theo quy định tại điều 7b Công hàm trao đổi nêu trên.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty Cổ phần xây dựng KAMIOKA NISHIYAMA biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP Hà Nội;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương