VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo về việc tổ chức Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch tại Báo cáo về việc tổ chức Hội nghị quốc tế về du lịch tâmlinh vì sự phát triển bền vững (văn bản số 06/BC-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm2014), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchthông báo kết quả Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bềnvững đến các cơ quan, địa phương liên quan.

2. Việc đăng cai tổ chức các hộinghị quốc tế thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo quốctế tại Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định