BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5510/BYT-BH
V/v chỉ đạo lập danh sách đối tượng tham gia BHYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo him xã hội Việt Nam.

Theo quy định của Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Bảo him y tế (BHYT): y ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng bộ máy,nguồn lực đthực hiện quản lý nhà nước về bảo him y tế tại địa phương (khoản 2 Điều 8); UBND cấp xã có trách nhiệm lập danhsách tham gia BHYT trên địa bàn cho các đối tượng tham gia BHYT (khoản 3 Điều8). Các đối tượng tự đóng BHYT bắt buộc phải tham gia theo hình thức hộ giađình.

Hiện nay, việc triển khai thực hiệnBHYT theo hộ gia đình còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân là do UBND cấpxã chưa được tập huấn về quy định mới, chưa có hướng dẫn lập danh sách đốitượng tham gia BHYT; việc khai báo tạm trú, tạm vắng chưa được thực hiện nghiêmtúc...

Đ trin khai việc lập danh sách tham gia BHYT được đồng bộ, thuận lợi, đầyđủ, Bộ Y tế đề nghị:

1. UBND các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương: Chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện,UBND cấp xã tchức ph biến, trin khai thực hiện lập danh sách đối tượngtham gia BHYT theo quy trình gửi kèm công văn này và biểu mẫu do Bảo him xã hội Việt Nam ban hành.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam: chỉ đạoBảo him xã hội tỉnh tchức tập huấnquy trình, biểu mẫu lập danh sách tới UBND cấp xã; bố trí kinh phí theo quyđịnh, cung cấp văn phòng phẩm, phần mềm quản lý dữ liệu người tham gia BHYT choUBND cấp xã để thực hiện công tác lập danh sách đối tượng tham gia BHYT.

Trong quá trình tchức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị tng hợpgửi về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) để nghiên cứu, hướng dẫn.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
-
Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
-
Bộ Tài chính;
-
SY tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

QUY TRÌNH

LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Công văn số: 55
10/BYT-BHngày 03/08/2015 của Bộ Y tế)

I. Thẩm quyền, trách nhiệm củacác tổ chức, cá nhân trong việc lập danh sách

1. Hộ gia đình

Từ ngày 15/8/2015, tất cả các hộ giađình (kể cả hộ gia đình đang tham gia BHYT) thực hiện kê khaiđầy đủ, chính xác toàn bộ thành viên trong hộ gia đình vào mẫu biểu kê khaitham gia BHYT do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) cung cp;từ năm 2016 trở đi, hng tháng kịp thời báo tăng, giảmthành viên hộ gia đình vào mu biudo cơ quan BHXH cung cp gửi Trưởng thôn/xóm/khu ph/ấp (sau đây gọi chung là Trưởng thôn).

2. Thôn, xóm, khu phố, ấp

a) Thành lập một tổ lập danh sáchtham gia BHYT, gồm từ 3 đến 5 thành viên trong thôn, xóm, khu phố, ấp (Sau đâygọi chung là Thôn) để thu thập thông tin trong mẫu biuđầy đủ, chính xác.

b) Trưởng thôn lập Biên bản giao nhậndanh sách kê khai hộ gia đình để bàn giao cho UBND cấp xã.

3. UBND cấp xã

a) Thành lập Ban chỉ đạo lập danhsách tham gia BHYT tại UBND cp xã (Sau đây gọi chung làBan chỉ đạo), với thành phần là Lãnh đạo UBND xã, cán bộ Văn hóa - xã hội, cáctrưởng thôn và các thành viên khác có liên quan. Ban chỉ đạo cấp xã có nhiệm vụ:

- Phổ biến mục đích, yêu cu của việc lập danh sách;

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việclập danh sách.

b) Tng hợp, ràsoát và nhập thông tin trên mẫu biểu vào phn mềm quản lýdữ liệu người tham gia BHYT do cơ quan BHXH cung cấp đphânloại đi tượng theo Danh sách kê khai người đang tham giaBHYT và Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT, gửi bảo hiểm xã hội cấphuyện.

c) Từ năm 2016 trở đi, hằng tháng kịpthời báo tăng, giảm thành viên hộ gia đình vào mẫu biu docơ quan BHXH cung cấp; báo tăng, giảm người tham gia BHYT do ngân sách nhà nướcđóng vào danh sách tham gia BHYT chuyn BHXH cấp huyện.

d) Tiếp nhận và sử dụng kinh phí hỗtrợ thực hiện theo Khoản 2, Khon 3 và Khoản 4 Điều 19Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC .

4. Bảo him xã hội cấp huyện

a) Tchức tậphun quy trình lập danh sách; Cungcấp mẫu biu lập danh sách, phn mm quản lý dữ liệu người tham gia BHYT cho UBND cấpxã.

b) Tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu do UBNDcấp xã chuyển đến; kiểm tra, tổng hp và phân loại theotừng đi tượng tham gia BHYT, đồng thời đối chiếu với cơquan quản lý đối tượng để cấp thẻ BHYT và thanh, quyết toán tiền đóng BHYT theoquy định.

c) Kịp thời cấp kinh phí hỗ trợ lậpdanh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình cho UBND cấp xã đầy đủ và thực hiệnthanh quyết toán theo quy định.

d) Chỉ đạo Đại lý thu tổ chức thựchiện theo đúng quy định.

5. Cơ quan quản lý đối tượng

Cơ quan quản lý đi tượng là cơ quan có thẩm quyền xác định và phê duyệt Danh sách người thamgia như người thuộc hộ gia đình nghèo, thương binh, người có công với cách mạng,thân nhân người có công với cách mạng, người thuộc diệnhưởng bảo trợ xã hội hàng tháng, cựu chiến binh, trẻ em... trên cơ sở phân cấpcủa UBND cấp tỉnh.

Kịp thời đối chiếu Danh sách đốitượng, xác nhận người tham gia BHYT của đơn vị quản lý đốitượng đlàm căn cứ cấp thẻ BHYT và thanh, quyết toán tiềnđóng BHYT theo quy định.

II. Quy trình lập danh sách

1. Công tác chuẩn bị

a. Bảo him xãhội Việt Nam ban hành mẫu biểu và văn bản hướng dẫn thực hiện kê khai mẫu biểulập danh sách.

b. Thành lập Ban chỉ đạo.

c. Cơ quan BHXH:

- Cung cấp biumẫu để thực hiện kê khai.

- Tchức tậphuấn việc kê khai theo mẫu biểu cho Thành viên Ban chỉ đạo,các thành viên khác có liên quan và Đại lý thu BHYT.

- Chủ trì, phối hợp với UBND cấp xãtổ chức tuyên truyền đến người dân.

d. Ban chỉ đạo phổ biến mục đích, yêucầu của việc lập danh sách tới các trưởng thôn; đại diện các chi hội đoàn thể ởthôn, bản và người dân.

Căn cứ vào số lượng hộ gia đình cầnlập danh sách trên địa bàn, Ban chỉ đạo phân công người lập danh sách theo địabàn thôn, xác định thời gian lập danh sách và thời gian hoàn thành việc thu thậpthông tin.

2. Lập danh sách

a) Tùy theo điều kiện của xã, Thànhviên trong tlập danh sách có trách nhiệm thu thập thôngtin trực tiếp theo mẫu biểu hoặc phát mẫu biểu do cơ quan BHXH cung cấp và nhậnlại bản kê khai từ hộ gia đình.

b) Trưởng thôn lập Biên bản giao nhậndanh sách kê khai trên địa bàn thôn đbàn giao cho UBNDcấp xã.

c) UBND cấp xã tng hợp, rà soát và nhập thông tin trong bản khai của hộ gia đình vàophần mềm do cơ quan BHXH cung cấp.

III. Lưu ý

Trong thời gian UBND cấp xã chưa lậpxong Danh sách kê khai tham gia BHYT mà hộ gia đình tham gia BHYT thì thực hiệnnhư sau:

1. Hộ gia đình

Điền thông tin vào mẫu biểu Danh sáchkê khai hộ gia đình tham gia BHYT do cơ quan BHXH cung cấp, nộp tiền đóng BHYTgửi Đại lý thu BHYT hoặc cơ quan BHXH cấp huyện.

2. Đại lý thu BHYT

a) Nhận mẫu biểu Danh sách kê khai hộgia đình tham gia BHYT, thu tiền đóng BHYT người tham gia BHYT và cấp biên laithu tiền theo quy định.

b) Lập Danh sách tham gia BHYT củađối tượng theo mẫu, gửi BHXH cấp huyện kèm theo mẫu Danh sách kê khai hộ giađình tham gia BHYT và s tin đã thucủa người tham gia BHYT.

c) Nhận và trả thẻ BHYT cho ngườitham gia theo quy định.

3. Cơ quanBHXH cấp huyện

a) Nhận hồ sơ tham gia BHYT theo mẫudo cơ quan BHXH ban hành và số tin tham gia BHYT của hộgia đình nộp trực tiếp hoặc từ Đại lý thu; kim tra, đối chiếu và thực hiện cấp, trả thẻ BHYT theo quy định.

b) Khi UBND cấp xã thực hiện xongviệc lập danh sách tham gia BHYT thì tiến hành kiểm tra, đối chiếu số ngườitrong hộ gia đình đã tham gia BHYT từ ngày 01/8/2015 đến hết tháng 12/2015.Trường hợp còn thành viên trong hộ gia đình chưa tham gia thì chuyển danh sáchcho Đại lý thu đtiếp tục vận động tham gia BHYT theo quyđịnh.