VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
V/v: báo cáo kết quả thực hiện Dự án thí điểm xây dựng hệ thống giám sát giao thông bằng hình ảnh tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Bộ Công an

Xét báo cáo của Bộ Công an (công văn số 1972/BC-BCA-C61 ngày 26 tháng 6 năm 2012) về kết quả thực hiện Dự án thí điểm xây dựng hệ thống giám sát giao thông bằng hình ảnh tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Bộ Công an tập trung chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội khắc phục những tồn tại, nâng cao trình độ kỹ thuật của cán bộ, chiến sỹ sử dụng các thiết bị hiện đại để điều hành hệ thống giám sát giao thông bằng hình ảnh tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình bảo đảm hoạt động có hiệu quả; đồng thời, trên cơ sở kết quả thực hiện Dự án thí điểm xây dựng hệ thống giám sát giao thông bằng hình ảnh này, Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát trật tự an toàn giao thông đường bộ bằng hình ảnh trên quốc lộ 1, đoạn Lạng Sơn - Hà Nội theo đề xuất của Tập đoàn Hải Châu Việt Nam và các dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ trọng điểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 617/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2009.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Bộ Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn,
Cổng TTĐT, các Vụ: NC, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), c 18
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn