BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
Số: 5515/TCHQ-TXNK
V/v: giá mặt hàng vải nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:
- Hiệp hội Dệt May Việt Nam;
(25 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội)
- Công ty cổ phần thương mại Sài Gòn;
(236/7 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)
- Công ty TNHH May Tân Mỹ.
(Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, ấp Trảng Cát, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 199/VB .GMC-TM ngày 20/10/2011 của Công ty cổ phần thương mại Sài Gòn và Công ty TNHH May Tân Mỹ và công văn số 294/HHDMVN ngày 27/10/2011 của Hiệp hội Dệt May Việt Nam đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét lại mức giá tính thuế cho mặt hàng vải tại Danh mục quản lý rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục và mức giá kiểm tra kèm theo danh mục chỉ được sử dụng để so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của doanh nghiệp không được sử dụng để xác định hoặc áp giá tính thuế. Việc xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu phải tuân thủ theo đúng các nguyên tắc và 6 phương pháp xác định trị giá tính thuế hướng dẫn tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, trên cơ sở các nguồn thông tin dữ liệu giá quy định tại điểm b mục 3 phần II Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
2. Đối với kiến nghị của Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Công ty cổ phần thương mại Sài Gòn và Công ty TNHH May Tân Mỹ về biến động mức giá của mặt hàng vải nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu và căn cứ hướng dẫn tại tiết 3.1 khoản 3 điều 23 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính để có hướng xử lý phù hợp.
Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Công ty cổ phần thương mại Sài Gòn và Công ty TNHH May Tân Mỹ biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TXNK-TG (5b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường