TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55162/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Mỹ thuật trungương
(Địa chỉ: số 66 ngõ NúiTrúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
MST: 0101113338)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 74/CTMT-2 015 ngày 31/7/2015 của Công ty TNHHMTV Mỹ thuật trung ương về vướng mắc chế độ, chính sách với lao động thời vụ. Cụcthuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT /BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Luật thuế thunhậpcá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân vàNghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luậtthuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điu của Luật thuế thu nhập cá nhân

+ Tại Khoản 1 Điều 25 quy định khấu trừ thuế:

“...b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba(03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuếtheo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

…i. Các tổ chức, cá nhân trả tiền công,tiền thù lao, tiềnchi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đng lao động (theo hướng dẫn tại điểmc, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặcký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mứctrả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuếtheo mức 10% trên thu nhập trước khi tr cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đi tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệnêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đếnmức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi t chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhậplàm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

…"

+ Tại Điểm d Khoản 2 Điều 26 quy định khai thuế, quyết toánthuế đối với cá nhân cư trú cóthu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh:

“d) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủyquyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợpsau:

d.1) Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiềnlương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vịvà thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12tháng trong năm.

d.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồnglao động từ ba (03) tháng trở lên và có thêm thu nhập khác theo hướng dẫn tạitiết c.4 và c.5, điểm c, khoản 2, Điều này.

đ) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉthực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương,tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập.”

Căn cứ các quy định trên:

1. Về việc cam kết theo mẫu 23/CK-TNCK .

Trường hợp cá nhân ký hợp đồng thời vụ từ 03 tháng trở lênthì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo biểu thuế luỹ tiếntừng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tạinhiều nơi. Trường hợp cá nhân ký hợp đồng thời vụ từ 03 tháng trở lên không thuộcđối tượng sử dụng mẫu 23/CK-TNCK ban hành kèm Thông tư 156/ 2013/TT-BTC .

2. Về vic ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Trường hợp người lao động chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiềncông ký hp đồng lao động từ 03 tháng trở lêntại một đơn vị và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm uỷ quyền quyếttoán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm thì được ủy quyền đểđơn vị đó quyết toán thuế TNCN theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 36 Thôngtư số 111/2013/TT -BTC nêu trên.

3. Về việc ủy quyền ký kết hợp đồng lao đng thời v.

Căn cứ Điều 3 Mục I Chương II Nghị định số 05/2015/NĐ-CPngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nộidung của Bộ luật Lao động quy định người giao kết hợp đồng lao động:

1. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là ngườithuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người đại diện theo pháp luật quy địnhtại điều lệ củadoanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chứctheo quy định của pháp luật;

c) Chủ hộ gia đình;

d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Trường hợp người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sửdụng lao động quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này không trực tiếpgiao kết hợp đồng lao động thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khácgiao kết hợp đồng lao động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định...”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người đứng đầu tổ chứckhông trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bảncho người khác giao kết hợp đồng lao động theomẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

4. Đối với vưng mắc về Luậtbảo hiểm xã hi.

Đề nghị đơn vị liên hệ với cơ quan bảo hiểm để được hướng dẫncụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MTV Mỹ thuậttrung ương được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 2;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn