TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55164/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Côngty cổ phần Colowide Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Duy Hưng, Phường CửaNam,
Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; MST: 0106629976)

Trả lời công văn số 06/2015/CV-CLW ngày 08/08/2015của Công ty cổ phần Colowide Việt Nam hỏi về chính sách thuế TNCN, Cục thuế TPHà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thunhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cánhân quy định khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế:

“Điều 25. khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thùlao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướngdẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dướiba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trởlên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhậpthuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mứcthu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuếthì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướngdẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căncứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổchức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thunhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mứckhấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) vànộp cho cơ quan thuế Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kếtcủa mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luậtquản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm nàyphải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.”

- Tại công văn số 1333/TCT-TNCN ngày 10/4/2015 củaTổng cục thuế về tháo gỡ vướng mắc về việc cấp mã cho người phụ thuộc hướng dẫnvề việc cá nhân đã có mã số thuế:

“+ Đối với người phụ thuộc từ 14 tuổi trở lênđược cấp mã người phụ thuộc căn cứ theo chứng minh thư nhân dân, thì mã số thuếngười phụ thuộc chính là mã số thuế thu nhập cá nhân ”

Căn cứ quy định trên, Bà Trịnh Thu Hằng (đã đượccấp giấy chứng minh nhân dân năm 2009) là nhân viên của Công ty, trường hợp BàHằng từng là người phụ thuộc và đã được cấp mã số thuế người phụ thuộc theo sốchứng minh nhân dân được cấp thì mã số thuế người phụ thuộc chính là mã số thuếthu nhập cá nhân.

Nội dung vướng mắc về khấu trừ thuế TNCN đối vớithu nhập của Bà Hằng đề nghị Công ty căn cứ hợp đồng lao động đã ký với BàHằng, tham chiếu quy định tại Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày15/8/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phầnColowide Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn