TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55165/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Sông Đà - Hoàng Long
(Địa chỉ: Lô HH6 KĐTNam An Khánh - HuyệnHoài Đức - Hà Nội)
MST: 0104036924

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 401/CV /SĐHL-TCKTngày 06/8/2015 của Công ty CP Sông Đà - Hoàng Long đề nghị hướng dẫn hạch toánkế toán đối với doanh thu kinh doanh bất động sản, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng vàNgh định số 209/2013/NĐ-CP ngày18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định thờiđiểm xác định thuế GTGT:

“4. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sởhạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểmthu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc, tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinhdoanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.

Căn cứ tiết a1,Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy địnhvà hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định doanh thu từ hoạtđộng chuyển nhượng bất động sản:

“a.1) ...

- Thời điểm xác định doanh thu tínhthuế là thời điểm bên bán bàn giao bất động sản cho bên mua, không phụ thuộc việcbên mua đã đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyềnsử dụng đất; xác lập quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp doanh nghiệp thực hiện dựán đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê, có thu tiền ứngtrước của khách hàng theo tiến độ dưới mọi hình thức thì thời điểm xác địnhdoanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp là thời điểm thu tiền củakhách hàng”

Căn cứ tiết a Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ quy định tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn:

“…

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà đểbán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơnlà ngày thu tin.

… ”

Căn cứ các quy địnhtrên, trường hợp Công ty CP Sông Đà - Hoàng Long xây dựng nhà để bán thì thời điểm xác định doanh thu tínhthuế GTGT, doanh thu tính thuế TNDN tạm nộp là thời điểm thu tiền theo tiến độthực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng.

Nội dung đơn vị hỏi về hạch toán kế toán đối với doanh thukinh doanh bất động sản không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục thuế TP Hà Nội.Đề ngh đơn vị liên hệ với Vụ chế độ kếtoán - Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng KT4; P. Pháp chế;
-
Lưu VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn