TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀNỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55166/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH Tổ hợp y tế Phương Đông
(Địa chỉ: Lô C2F, cụm công nghiệp Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy,TP. Hà Nội.
MST: 0101811647)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 27/CV- CTngày 18/03/2015 của đơn vị hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuếgiá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăngquy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồithường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bịthu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng,tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chínhkhác.

... Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứmục đích chi để lập chứng từ chi tiền...”

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày18/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị địnhsố 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một sốđiều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014,Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC vàĐiều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tạiKhoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điềukiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đếnhoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháptheo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụtừng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanhtoán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Căn cứ Tiết b2, Khoản 1, Điều 17 Thông tư số78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hànhLuật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:.

“ b.2) Chi phí chuyển nhượng bất động sản đượctrừ bao gồm:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chiphí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.

Các khoản chi phí bồi thường, đền bù, hỗ trợ,tái định cư và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nêutrên nếu không có hóa đơn thì được lập Bảng kê ghi rõ: tên; địa chỉ của ngườinhận; số tiền đền bù, hỗ trợ; chữ ký của người nhận tiền và được chính quyềnphường, xã nơi có đất được đền bù, hỗ trợ xác nhận theo đúng quy định của phápluật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công tyTNHH Tổ hợp y tế Phương Đông thực hiện chi trả tiền bồi thường hỗ trợ các hộdân có giá trị trên 20 triệu đồng, đây không phải là khoản chi có hóa đơn muahàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, nên không bắt buộcphải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Khoản chi phí này được xácđịnh chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng được điều kiện theo quyđịnh của Luật thuế TNDN.

Cục thuế thành phố Hà Nội trả lời để Công ty TNHHTổ hợp y tế Phương Đông được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn