BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
V/v: nhập khẩu hộp mực in đã sử dụng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 2808/HQHCM-GSQL ngày 11/10/2011 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu hộp mực in đã sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về tiêu chí xác định hộp mực in đã qua sử dụng để làm dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, làm mới hoặc sản xuất làm mới và tái xuất, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 2974/BTTTT-CNTT ngày 30/9/2011 và công văn số 3263/BTTTT-CNTT ngày 10/10/2008 của Bộ Thông tin truyền thông để thực hiện.
2. Về vướng mắc khi sử dụng kết quả giám định của cơ quan giám định chuyên ngành đối với lô hàng hộp mực in đã qua sử dụng nhập khẩu (theo báo cáo là không đánh giá được): Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo rõ từ khi thực hiện Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT đến nay đã có bao nhiêu lô hàng mực in đã qua sử dụng có vướng mắc như nêu trong báo cáo và đơn vị đã xử lý như thế nào, đề xuất xử lý của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
3. Căn cứ điểm ra Điều 4 Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 mặt hàng mực in đã qua sử dụng nhập khẩu để sửa chữa, làm mới hoặc sản xuất làm mới và tái xuất không thuộc loại sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, nhưng thuộc loại hàng tạm nhập-tái xuất (bắt buộc tái xuất), thủ tục hải quan quản lý theo loại hình tạm nhập tái xuất.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh