BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
**********

Số 551TC/TCT
V/v thực hiện Quyết định 147/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2003

Kính gửi:

-Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
-Bộ Công nghiệp

Căn cứ, Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều hành quản lý xuất nhập khẩu, sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy và phụ tùng giai đoạn 2003-2005, Bộ Tài chính thông báo:

Từ ngày 01/01/2003, không thực hiện chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với phụ tùng xe hai bánh gắn máy quy định tại Thông tư Liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 của Liên Bộ Tài chính - Công nghiệp - Tổng Cục Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử, đã được sửa đổi tại Thông tư liên tịch số 120/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí điện-điện tử, đã được sửa đổi tại Quyết định số 66/2002/QĐ-BTC ngày 22/05/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Việc nhập khẩu linh kiện, chi tiết phục vụ cho việc sản xuất lắp ráp phụ tùng xe hai bánh gắn máy từ ngày 01/01/2003 trở đi, được thực hiện theo đúng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính thông báo để Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố và Bộ Công nghiệp được biết và chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp phụ tùng xe hai bánh gắn máy thực hiện theo đúng quy định./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An