BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 552/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN
06: 2010/BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Liên danh Tổng Công ty CPXNK&XD Việt Nam – Công ty Cổ phần đầu tư Đại Dương Thăng Long

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 34/ 2014/OTL /CV ngày26/11/2014 của Liên danh Tổng Công ty CP XNK&XD Việt Nam – Công ty Cổ phầnđầu tư Đại Dương Thăng Long về đề nghị chấp thuận giải pháp bổ sung thang loại N2 thay thế buồng thang loại N1 tại dự án Starcity Center, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m … (tại Mục3.4.12. QCVN 06:2010/BXD ).

Về kiến nghị của Quý Liên danh Công ty cho tổ hợp công trình, cơ quan, văn phòng, dịch vụ công cộng và nhà ở Starcity Center tại lô đất ký hiệu HH Khu đô thị đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,Hà Nội, ngày 17/11/2014 Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có văn bản số 3260/PCCC &CNCH-P6 thẩm duyệt về PCCC đối với các giải pháp

bổ sung cho buồng thang bộ loại N2 thay thế buồng thang loại N1 của dự án tổ hợp công trình, cơ quan, văn phòng dịch vụ công cộng và nhà ở.Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD , Bộ Xây dựng thống nhất với Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, giảm bớt yêu cầu tại Mục

3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N2 thay thế loại thang

N1 cho dự án tổ hợp công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Liên danh nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Hữu Hà