BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 552/BXD-KTXD
V/v: Đề nghị gửi báo cáo

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Các đơn vị có liên quan

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bảnsố 3577/VPCP-QHQT ngày 29/6/2007 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tưđã ban hành Quyết định số 883/2008/QĐ-BKH ngày 14/7/2008 về việc ban hành Kếhoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thờikỳ 2008-2009. Theo nội dung của Quyết định này, Bộ Xây dựng được giao chủ trìnghiên cứu, rà soát, đánh giá, xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiệncác quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, để từng bước tiếp cận và phù hợphơn với thông lệ quốc tế.

Để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý chi phí theo hướng phùhợp hơn với cơ chế thị trường, tạo sự chủ động, tháo gỡ khó khăn cho các chủthể tham gia vào hoạt động xây dựng đối với việc quản lý chi phí, góp phần nângcao hiệu quả đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình; Bộ Xây dựng đề nghịQuý cơ quan có báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện Nghị định 99/2007/NĐ-CP về một số nội dung cơ bản như phụ lục kèm theo văn bản này.

Báo cáo xin gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kinh tế Xây dựng) Số 37 –Phố Lê Đại Hành – Hà Nội trước ngày 25/4/2009.

Bộ Xây dựng mong nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của Quý cơquan./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th55).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn