TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 552/TCT-PCCS
V/v: Xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn thu phí bảo hiểm

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam
Đ/c: Tầng 6, Tòa nhà OCEAN PARK

Trả lời công văn số 63/BVNT /TCKT-2006 ngày 13/10/2006 của Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam về đề nghị xem xét lại việc xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn thu phí bảo hiểm nhân thọ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn đã được quy định tại Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn. Đề nghị Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam thực hiện đúng quy định.

Về kiến nghị của Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam về việc không xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn thu phí bảo hiểm nhân thọ, Tổng cục Thuế ghi nhận để nghiên cứu sửa đổi.

Tổng cục Thuế thông báo để Bảo hiểm nhân thọ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương