BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 552/TCT-TNCN
V/v: hướng dẫn thực hiện việc giãn nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Hiệp hội kinh doanh chứng khoánViệt Nam

Trả lời Công văn số 03 CV/HHCKVN ngày 12/02/2009 của Hiệphội kinh doanh chứng khoán Việt Nam đề nghị hướng dẫn rõ một số nội dung liênquan đến việc giãn nộp thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3, Điều 2 Thông tư số 27/2009/TT-BTCngày 06/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc giãn thời hạn nộpthuế thu nhập cá nhân thì: số thuế được giãn nộp của cá nhân có thu nhập đượcgiữ lại trong thời gian được giãn. Đến tháng 5 năm 2009, Chính phủ sẽ trìnhQuốc hội quyết định việc xử lý số thuế được giãn nộp này, khi đó sẽ thực hiệntheo quyết định của Quốc hội.

Theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp cá nhân chuyển nhượngchứng khoán, Công ty chứng khoán đã khấu trừ và giữ số thuế khấu trừ nhưng chưanộp Ngân sách thì công ty sẽ tự hoàn trả lại cho cá nhân theo số thuế đã khấutrừ. Việc xử lý số thuế tạm giãn nộp sẽ do Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 5(tháng 5/2009).

Tổng cục Thuế trả lời để Hiệp hội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương