THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện Dự án thủy điện Krông Nô 2 và 3, tỉnh Đắk Lắk
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 728/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 10 tháng 3 năm 2014 về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án thủy điện Krông Nô 2 và Krông Nô 3 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng 399.072 m2 đất rừng phòng hộ để thực hiện Dự án thủy điện Krông Nô 2 và Krông Nô 3 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ nêu trên và việc trồng rừng thay thế theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng Thông tin điện tử CP, các vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải