TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5520/CT-TTHT
V/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Toàn Cầu BB
Địa chỉ: 80/06 Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, quận Tân Bình
Mã số thuế: 0312252316

Trả lời văn bản ngày 27/6/2014 của Công ty vềkhấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định điều kiện khấutrừ thuế GTGT đầu vào:

“Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đốivới hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệuđồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lầntheo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặtgồmchứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt kháchướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này”.

Căn cứ hướng dẫnnêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày có nhập khẩu phi mậu dịch nguyênvật liệu rong biển Dried Laver có giá trị trên 20 (hai mươi) triệu đồng, đã nộpthuế GTGT khâu nhập khẩu nhưng không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặtthì Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;- Phòng KT thuế số 2;
- Lưu VT-TTHT.
- 2047-165313
(Nam-GTGT-BB)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm