TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5524/CT-TTHT
V/v: Chi phí thuê văn phòng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH SOFTFRONT Việt Nam
Địa chỉ: Tòa nhà HMC, số 193, đường Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM
MST: 0312419646

Trả lời văn bản số 02/CV-2014 ngày17/6/2014 của Công ty về chi phí thuê văn phòng, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Luật số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội về Luật Quản lý thuế:

“Trụ sở của người nộp thuếlàđịa điểm người nộp thuế tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh,bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, cửa hàng, nơi sản xuất, nơi để hàng hoá, nơiđể tài sản dùng cho sản xuất, kinh doanh; nơi cư trú hoặc nơi phát sinh nghĩavụ thuế đối với người nộp thuế không có hoạt động kinh doanh.”

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Luật Quản lý thuế.

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Trường hợp Công ty theo trình bày,thuê thêm văn phòng mới trong cùng toà nhà hay tại địa chỉ khác cùng trong địabàn để chuyển một số phòng ban sang làm việc (như phòng họp, tiếp khách, …) thìCông ty phải đăng ký thành lập bổ sung thêm đơn vị trực thuộc là chi nhánh hayvăn phòng đại diện, khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị trựcthuộc thì những chi phí phát sinh tại đơn vị trực thuộc như tiền thuê văn phòng,tiền điện, nước, phí vệ sinh, phí gửi xe, … nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ vàđáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán khôngdùng tiền mặt theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số78/2014/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế thu nhập doanh nghiệp. Để đăng ký đơn vị trực thuộc đề nghị Công ty liênhệ cơ quan cấp giấy phép đầu tư để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;- Lưu VT; TTHT.
1955_152912 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm