TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------
V/v: Nhập khẩu xe buýt trên 50 chỗ ngồi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.
Trả lời công văn số 1060/HQBD-GSQL ngày 08/5/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc nhập khẩu 09 xe ô tô buýt trên 50 chỗ ngồi chưa qua sử dụng của Tổng công ty TNHH MTV Becamex, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:
Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BCT-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006, Thông tư số 19/2009/TT-BCT ngày 07/7/2009 và Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010 hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, xe buýt trên 50 chỗ ngồi không chịu sự điều chỉnh của các Thông tư này. Đối chiếu các quy định hiện hành thì xe buýt trên 50 chỗ ngồi không giới hạn về cửa khẩu nhập khẩu.
Về việc chuyển cửa khẩu đối với lô hàng này, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đối chiếu quy định tại Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP để thực hiện, trường hợp hàng hóa thỏa mãn điều kiện quy định tại Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP thì được chuyển cửa khẩu.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải