ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 553/SYT-QLD
V/v: Đình chỉ lưu hành thuốc tại Tp. Hồ Chí Minh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Cơ sở sản xuất thuốc BẢO NGHĨA
(Địa chỉ: Số 1, Đường 16 Khu dân cư Ấp 5, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM)

- Căn cứ Quyết định số 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18/7/2001 của Bộ trưởng BộY Tế về việc ban hành “Quy chế đăng ký thuốc”;
- Căn cứ Quyết định số 2412/1998/QĐ-BYT ngày 15/9/1998 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế vềviệc ban hành “Quy chế quản lý chất lượng thuốc”;
- Căn cứ công văn số 28/BC-TTKN ngày 11/02/2009 của Trung Tâm Kiểm nghiệmthuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tp. HCM, đính kèm phiếu kiểm nghiệm số: 2102/2009/TTKN ngày 11/02/2009 về thuốc hoàn cứng PHONG THẤP HOÀN, chai 33g, sốlô: 010708, do cơ sở sản xuất thuốc BẢO NGHĨA sản xuất không đạt tiêu chuẩnchất lượng;

Sở Y Tế Tp. Hồ Chí Minh thôngbáo:

1. Đình chỉ lưu hành tại Tp. HồChí Minh thuốc hoàn cứng PHONG THẤP HOÀN, chai 33g, số lô: 010708, Hạn dùng: 24tháng, SĐK: Không có, do cơ sở sản xuất thuốc BẢO NGHĨA sản xuất không đạt tiêuchuẩn chất lượng về chỉ tiêu: Độ nhiễm khuẩn, Độ rã;

2. Đề nghị Cơ sở:

- Gửi thông báo thu hồi và khẩntrương thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

- Gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thuhồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về Phòng Quản lý Dược và Thanh tra SởY Tế sau 15 ngày kể từ ngày ký thông báo này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLDVN “Để thay báo cáo”.
- Ban Giám đốc (để báo cáo)
- TT. Kiểm nghiệm T- TP-MP Tp.HCM
- Công ty Sapharco
- Phòng Y Tế Q/H.
- Các Bệnh viện trực thuộc, các phòng ban: TTr, NVV, Medinet QLDVYT
- Lưu VP-QLD
- NVV (65)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Khánh Phong Lan