BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 553/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nguyên liệu XK trong nước chưa sản xuất được

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 1148/HQTN-NVngày 18/8/2010 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc đề nghị giải quyết vướngmắc miễn thuế mặt hàng thuộc loại trong nước đã sản xuất được, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 16 Điều16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuếnhập khẩu, thuế giá trị gia tăng; Công văn số 1422/BKH-KTCN ngày 08/1/2010 củaBộ Kế hoạch và Đầu tư thì:

Trường hợp Công ty TNHH Venky’sViệt Nam nhập khẩu mặt hàng “ngô hạt” thuộc loại trong nước đã sản xuất đượcthì không được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 16 Điều 16 Nghị địnhsố 149/2005/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hảiquan tỉnh Tây Ninh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường