ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 553/UBND-XD
V/v Thực hiện Thông tư số 09/ 2012/TT-BXD ngày 28/11/2012của Bộ Xây dựng Quy định sử dụngvật liệu xây không nung trong cáccông trình xây dựng trên địa bàntỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình;
- Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/11/2012, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BXD Quyđịnh sửdụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng và cóhiệu lực thi hành kể từ ngày15/01/2013. Để bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện theo Thông tư số09/2012/TT-BXD trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở,Thủ trưởng cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; các chủ đầu tư và các tổ chức, cánhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nội dung sau:

1. Tất cả các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước theoquy định (bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốntín dụng đầu tư phát triển của nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệpnhà nước và các vốn khác do Nhà nước quản lý) bắt buộc phải sử dụng vật liệuxây không nung theo lộ trình như sau:

a) Tại thành phố Bắc Giang: Phải sử dụng 100% vật liệu xây không nung.

b) Tại các huyện còn lại: Phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây không nungtrong tổng số vật liệu xây cho đến hết ngày 31/12/2015 và phải sử dụng 100% vậtliệu xây không nung từ 01/01/2016.

2. Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên không phân biệt nguồn vốn đếnhết ngày 31/12/2015 phải sử dụng tối thiểu 30% và từ 01/01/2016 phải sử dụng tốithiểu 50% vật liệu xây không nung loại nhẹ trong tổng số vật liệu xây (Vậtliệu nhẹ, gm: gạch từ bê tông khí chưngáp, gạch từ bê tông khíkhông chưng áp, gạch từ bê tông bọt, tẩm Panel từ bê tông khí chưng áp, tm tường thạch cao, tm 3D). Khuyến khích sử dụng vật liệu xâykhông nung trong các công trình xây dựng không phân biệt nguồn vốn, không phânbiệt khu vực đô thị, không phân biệt số tầng.

3. Đi với một s công trình có yêu cầu đặc thù khôngsử dụng vật liệu xây không nung thì phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩmquyền xem xét, chấp thuận:

a) Đối với các công trình thuộc thẩm quyền xem xét, chấp thuận của Bộ Xây dựngvà các Bộ chuyên ngành theo quy định tại điểm a, b, c khoản 7 điều 4, Thông tưsố 09/2012/TT-BXD : Trong giai đoạn tổ chức lập dự án, Chủ đầu tư phải gửi văn bảnxin phép và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản không sử dụng vậtliệu xây không nung để làm cơ sở cho việc lập dự án, trình cơ quan có thẩm quyềnthẩm định, phê duyệt dự án theo quy định.

b) Đối với các công trình thuộc thẩm quyền xem xét, chấp thuận của UBND tỉnh,bao gồm: Công trình cấp II, III và cấp IV (trừ công trình quy định tại điểm a,b, c khoản 7 điều 4, Thông tư số 09/2012/TT-BXD ): Trong giai đoạn tổ chức lập dựán, báo cáo kinh tế kỹ thuật, Chủ đầu tư phải gửi văn bản xin phép không sử dụngvật liệu xây không nung đến Sở Xây dựng để xem xét, trình Chủ tịchUBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản làmcơ sở cho việc lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật trình cơ quan có thẩm quyềnthẩm định, phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấpxã; các chủ đầu tư và các t chức,cá nhân tham gia hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm sử dụng vật liệu xây khôngnung đối với công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định.

b) Các công trình đã được cấp phép xây dựng hoặc được cấp có thẩm quyền phêduyệt dự án trước ngày 15/01/2013 thì thực hiện như giấy phép đã được cấp hoặcquyết định đã được phê duyệt; khuyến khích chủ đầu tư thay đổi thiết kế để sử dụngvật liệu không nung.

c) Bãi bỏ lộ trình khuyến khích sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nungquy định tại điểm b, mục 2, phần II Kế hoạch số 2155/KH-UBND ngày 19/9/2012 củaUBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chínhphủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụnggạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Các quy định của Chủ tịch UBND tỉnhđã ban hành trái với quy định của Thông tư số 09/2012/TT-BXD và văn bản này đềubãi bỏ.

d) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân và các thành phần kinh tế tham gia đầutư sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại vật liệu xây dựng không nung trên địabàn tỉnh.

đ) Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan liên quan giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy địnhvề sử dụng vật liệu xâykhôngnung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BXD ; hướng dẫn,đề xuất việc phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh. Tổng hp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.

e) Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường đưa tintuyên truyền về việc sử dụng và phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàntỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghịcác tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xemxét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (B/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, KTN(7), KT,
VX, TH; + Lưu VT, XD.

KT.CH TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Lại
Thanh Sơn